مفلسي بر در طبيبي رفت

درد خود شرح داد آهسته

گفت من بس که اشتها دارم

شکمم گرسنه است پيوسته

ليگ بهر غذا خريدن نيست

هيچ پولي به جيب اين خسته

مرحمت کرده يک دوا بدهيد

تا شود اشتهاي من بسته!

لینک کوتاه
https://daftaretanz.ir /?p=314081