هوای تهران و اکثر شهرهای ایران این روزها به شدت آلوده است.

کارتون زیر کار حسین نقیب است.

آلودگی هوا

آلودگی هوا

لینک کوتاه
https://daftaretanz.ir /?p=314974