بقیه‌ش

تیتر یک

کوله ات را سبک ببند!

وسایل اربعین را آماده می‌کنم. عجب سفری بشود! خدا کند خوب بشود. کوله سفر را که نگاه می‌کنم، چه وسایلی را می‌بینی…