بقیه‌ش

مقالات

طنز همان کمدی است؟

طنز همان کمدی است؟ نویسنده: مهدی صالحی این حقیقت دارد که زندگی مدرن زنجیره‌ای گسترده از نگرانی‌ها و تشویش‌ها را…